กรุณากรอกรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- Server ที่ต้องการแจ้งปัญหา
- Domain ที่ต้องการแจ้งปัญหา
- User Pass และ URL สำหรับเข้าจัดการ Admin ของ Wordpress กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Wordpress
- ภาพประกอบกรณีเกิด error หรือ message error ที่ขึ้นแสดงในหน้าเว็บไซต์
Allowed File Extensions: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .mp4, .pdf

ระบบป้องกัน Spam

กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่าเห็นด้านล่างนี้

Cancel