ย้ายโดเมน

Transfer your existing domain names to us and save.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจดทะเบียนโดเมน .th ดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบได้ ที่นี่

สำหรับการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ส่งหลังจากสมัครโดเมนเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสาร

www.